Castrisch/Sevgein: di da romontsch

Las persunas d'instrucziun secparticipeschan al di da romontsch. Las scolaras ed ils scolars da Castrisch e Sevgein han liber.