scoletta e scalem primar

Tut ils affons da scoletta e dil scalem primar dalla vischnaunca Ilanz/Glion frequentan l'entschatta da lur carriera da scola en in dils suandonts loghens da scola: Castrisch, Sevgein, Duvin, Glion, Rueun ni Ruschein.

Dapi igl onn da scola 2016/17 frequentan las scolaras ed ils scolars da Luven la scola a Sevgein (scoletta sco era 1. - 2. classa) e Castrisch (3. - 6. classa).

scalem superiur

Entochen la fin digl onn da scola 2018/19 ei vegniu instruiu ella scola Ilanz/Glion en dus loghens da scola sin il scalem superiur, numnadamein a Glion e Rueun. Gia avon la fusiun vegnevan ils scolars dils vitgs centralisai per lur temps dil scalem superiur en las casas da scola a Glion e Rueun.

Las duas casas da scola superiuras sedifferenciavan en beinenqual grau.

Naven digl onn da scola 2019/20 ein las scolaras ed ils scolars da Pigniu, Siat e Rueun integrai en il scalem superiur a Glion.

Sco il diember da scolars semettan ensemen saveis Vus prender ord la suandonta survesta.