scoletta e scalem primar

Tut ils affons da scoletta e dil scalem primar dalla vischnaunca Ilanz/Glion frequentan l'entschatta da lur carriera da scola en in dils suandonts loghens da scola: Castrisch, Sevgein, Duvin, Glion, Rueun ni Ruschein.

Dapi igl onn da scola 2016/17 frequentan las scolaras ed ils scolars da Luven la scola a Sevgein (scoletta sco era 1. - 2. classa) e Castrisch (3. - 6. classa). Ils affons dad Andiast e Vuorz frequentan la scoletta sco era la scola primara a Rueun.

scalem superiur

Entochen la fin digl onn da scola 2018/19 ei vegniu instruiu ella scola Ilanz/Glion en dus loghens da scola sin il scalem superiur, numnadamein a Glion e Rueun. Gia avon la fusiun vegnevan ils scolars dils vitgs centralisai per lur temps dil scalem superiur en las casas da scola a Glion e Rueun.

Las duas casas da scola superiuras sedifferenciavan en beinenqual grau.

Cun ils 01.01.2018 han las vischnauncas da Vuorz ed Andiast fusiunau cun la vischnaunca Breil/Brigels. Ils 12 da settember 2018 ha il parlament Ilanz/Glion decidiu da serrar il scalem superiur a Rueun. Naven digl onn da scola 2019/20 vegnan las scolaras ed ils scolars da Pigniu, Siat e Rueun integrai en il scalem superiur a Glion. Las scolaras ed ils scolars da Vuorz ed Andiast vegnan integrai el scalem superiur dalla scola Breil/Brigels. 

Sco il diember da scolars semettan ensemen saveis Vus prender ord la suandonta fileadmin/user_upload/customers/schule-ilanz.ch/Home/Primarstufe/20200811-Gesamtschuelerzahlen_2020_21.pdfsurvestafileadmin/user_upload/customers/schule-ilanz.ch/Home/Primarstufe/20200811-Gesamtschuelerzahlen_2020_21.pdf.